عملکرد علوم و تکلیف
۹۷/۰۹/۱۳ ۱۴:۱۲:۳۷

                                      به نام یگانه خالق هستی 

                   امروز در زنگ علوم  ادامه مطالب مربوط به حرکت ورقه های  اقیانوسی و قاره ای  تدریس شد

                        ودر پایان از کتاب درسی مبتکران  یک نمونه از حرکت پوسته در قسمتهای  مختلف  ترسیم شد 

                                 که این تصویر به عنوان تکلیف زیبا  به نمایش کشیده شود 

                          در ضمن  برگه ی مصرف انرژی  مربوط به مطالعات نیز فردا اخرین مهلت است 

                           دو درس مطالعات و دو درس هدیه  فردا پرسش می شود