عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳:۵۷:۱۷

                                                              یا  رب العالمین 

                            انچه امروز گذشت : 

                               علوم  از مباحث حرکت ورقه های اقیانوسی  و قاره ای  و پدیده های حاصل از ان 

                                 و فصل 5     از کتاب واله تدریس شد 

                               مطالعات  :  فصل  5  به  مباحث تاریخی  رسییدیم  و تدریس شد            

                            واز  نقشه ی گستر ش اسلام در  قاره ها ا ز زمان هجرت  تدریس  و در دفتر  کار کار شد

                       هدیه  : اسامی 12 تن امام معصوم و لغات   کلمات قرانی   در کلاس پرسش شد 

                       از تهیه پورپویت  سپاسگذار  و  تا اخر اینهفته  فلش ها بهمراه  داشته باشند برای اجرا ی کامل 

                            تکلیف :  روی برگه  ای برچسب انرژی  کشیده شود و روز سه شنبه بیاورید