عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۱۲:۱۴

                            به نام خدای یکتا

   ارزشیابی علوم ګرفته شد و برګه ها ی تصحیح شده با امضا  برګردانده شود 

 از کتاب بهروش  تدریس از  ورقه های اقیانوسی و قاره تدریس شد  برای کنفرانس ده روز فرصت دارید 

  فردا برای ارزشیابی مطالعات حاضر باشید