عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۸/۱۹ ۱۴:۰۹:۴۸

                           به نام پروردگار  زیبایی 

                   عملکرد علوم  : تمارین بهروش  از فصل سوم حل و رفع اشکال شد 

                    تدریس  از درس جدید مطالعات و حل کاربرگ 

             و گزارش مصاحبه از  کشاورز  در کلاس خوانده شد و کارهای ابتدایی از روزنامه دیواری  انجام شد