تکلیف اجتماعی و علوم
۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۴۳:۱۶

                                            به نام خدای مهربان 

                            عملکرد علوم :  از کتاب بهروش پرسش و تدریس شد 

                         تمارین بهروش  علوم درس سوم کامل گردد و شنبه حتما کتابها  برگردانده شود 

                        مطالعات و هدیه  از کتاب ارمان پرسیده می شود .