عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۷:۳۹

                                   با نام  خدای یگانه

                      کنفرانس علوم از فلزات  و مشخصات  اسید و باز   ، دانش اموزان به خوبی اجرا کردند 

                    و مطالعات  از کتاب درسی تدریس شد 

                         دروس علوم و مطالعات از کتاب  ارمان  برای فردا پرسیده می شود