عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۸/۰۶ ۱۴:۵۱:۴۴

                                                     به نام حق

       امروز  از درس جدید  مرور شد و کتاب واله علوم   به دانش اموزان سپرده شد تا برای کنفرانس درس سوم 

            از مباحث داده شده  حاضر باشند