عملکرد علوم
۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۰۰:۳۹

                                        به خالق جهان هستی 

 عملکرد علوم امروز از کتاب  بهروش  واله تدریس شد و  نمونه سوال  طرح  و  پرسش گروهی

 انجام  شد