عملکرد علوم
۹۷/۰۷/۱۷ ۱۴:۰۳:۲۶

                              و باالوالدین  احسانا 

 امروز در درس علوم پرسش کامل از  متغیرهای وابسطه و مستقل و  نمودارها و تهیه کاغذ انجام  شد 

   در تکمیل درس دوم  علوم نیز از کتاب  واله تدریس  شد