عملکرد اجتماعی وعلوم و هدیه
۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳:۵۴:۴۴

                                        فاستبقوا الخیرات 

 عملکرد  شنبه :  هدیه اسمانی درس  سوم تدریس شد

مطالعات   با پرسش و پاسخ شفاهی از  دو کتاب ارمان  و  ارائه  تحقیق  از داستان پیامبران    انجام شد 

علوم مباحث  کاربردهای چوب و تاریخچه  کاغذ   از  کتاب مبتکران   تدریس شد 

                          تکلیف: تحقیق 

    از واقعه ی کربلا و اعضای کسانی از خانواده امام حسین  که در این  واقعه به همراه او بودند  تحقیق 

   زیبا  و خلاصه  تهیه کنید