عملکرد اجتماعی و هدیه
۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰:۰۲

                                             الحمدالله  رب العالمین

                   امروز در درس مطالعات  مبحث تصمیم گیری  تدریس شد و کاربرگها ی درسی کامل گردید 

     درس دوم هدیه نیز تدریس شد  برای  ادامه ی درس هدیه به یک کتاب سی جزء  قران نیاز داریم لطفا دانش اموزان 

    با خود بیاورند و در کمد درسی خود قرار دهند 

                    کتاب بهروش واله درس یک کاملا  مرور و کامل گردد و شنبه با خود بیاورید 

                  بابرنامه ریزی  درسهای خود را مرور کنید تا از تعطیلات خود بیشترین استفاده را ببریدsmiley