عملکرد اجتماعی وعلوم و هدیه
۹۷/۰۷/۰۹ ۱۵:۴۱:۵۸

                            به نام حق

عملکرد  دروس علوم و مطالعات و هدیه  تا امروز :

  کتا ب علوم فصل اول  و دوم با مفاهیم  شهابسنګ  / متغیر های مستقل و وابسطه  / تولید  کاغذ تدریس شد 

  مطالعات نیز تا دو درس اول با تکمیل فعالیت ها  تدریس شد 

هدیه نیز در جریان مفاهیم قرانی و اسمانی  به تکمیل و تحقیق ایات پرداختیم