عملکرد علوم و تکلیف
۹۶/۱۱/۲۴ ۱۴:۵۳:۵۲

     با نام و یاد خدای مهربان 

                   و تبریک  افتخار به دانش اموز  مدال اور  نخبگان اقای امیری

   عملکرد علوم امروز  :  تستهای  مبتکران فصل 8 تکمیل شد 

     تکلیف

ارزشیابی  بهمن ماه علوم  تا جایی که تدریس شده  روز شنبه  گرفته  می شود و منابع این ارزشیابی  از 

 کتاب ارمان  علوم است wink