عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۶/۱۱/۲۳ ۱۲:۳۰:۵۵

به نام حق

 امروز  تا درس 11 علوم  و مطالعات  تا درس 20  تدریس شد

تکلیف 

 از کتاب کمک درسی  ارمان  که در منزل است دو درس 10 و 11 علوم و  دو درس  19 و 20   اجتماعی را مطالعه کنید 

 کتا ب تست   مبتکران علوم فردا در مدرسه  کار می شود و برای مرور و مطالعه  تا روز شنبه  می توانند به منزل ببرند